Duyurular

Dışarıdan Danışma Komitesi Hizmeti Verecek Müesseselere İlişkin Duyuru

 

Bilindiği üzere, 19 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” katılım esaslı faaliyette bulunan şirket ve kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmelik ve 1 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)”de; danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet yoluyla alabilecek şirket ve kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir.

 1. Bir ya da daha fazla sayıda katılım emeklik fonu bulunan emeklilik şirketleri
 2. Kuruluşlar (Dask, Tarsim, Güvence Hesabı, TMTB, Havuz işleten Şirket vd.)
 3. Pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta veya reasürans şirketleri (2021 yılı sonuna kadar)

Mezkûr Genelgede yer alan koşulları taşıyan ve Kurumumuzdan uygunluk alan müesseseler (dernek, vakıf, eğitim ve araştırma merkezi, şahıs veya tüzel kişi firmaları ve benzeri yapılar) yukarıda belirtilen şirket veya kuruluşlara danışma komitesi hizmeti verebilirler.

Kurumumuzca uygunluk verilebilmesi için mezkûr Genelgenin yedinci bölümü ile birinci bölümünün 7 nci maddesinde yer alan şartları sağlayan dernek, vakıf, eğitim ve araştırma merkezi, şahıs veya tüzel kişi firmaları ve benzeri yapılar ilgili bilgi ve belgelerle Kurumumuza yazılı olarak ve ayrıca katilim@seddk.gov.tr adresine e-posta yoluyla başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgeler

 1. Müessesenin statüsüne, faaliyet alanına, amacına dair bilgi ve belgeler,
 2. Müessesenin adres ve iletişim bilgileri,
 3. Müessese nezdinde yetkili karar organlarınca danışma komitesi kurulduğuna dair alınan karar,
 4. Komite üyelerinin detaylı özgeçmişleri,
 5. Komite üyelerinin arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
 6. Komite üyelerinin eğitimine ve mesleki deneyimine ilişkin bilgi, belge ve beyanları (Üyelerin Genelgenin birinci bölümünün 7 nci maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir),
 7. Komite üyelerinin varsa diğer görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirme beyanları,
 8. Komite üyelerinin en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olduğuna dair beyanname,
 9. Müessesenin diğer faaliyetlerinin hizmet vereceği şirket veya kuruluştaki görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerine getirmesini aksatmayacağına dair taahhütname.

Not: Yönetmelik ve Genelgeye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşılabilir.

Yönetmelik
Genelge